Archive for Październik 2010

Sejm zmienił prawo, ale czy jest ono zgodne z dyrektywami UE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wątpliwości, czy ostatnia nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne w części dotyczącej ochrony użytkowników końcowych jest zgodna z prawem unijnym.

Nowelizując ustawy okołobudżetowe Sejm zmienił także – czego wcześniej nie planował rząd przedkładając stosowny projekt – ustawę Prawo telekomunikacyjne. Dopisano artykuł 61a, który zwolnił operatorów z obowiązku informowania każdego klienta o podwyżce cen wynikającej z podniesienia VAT, a przy okazji zablokował możliwość zrywania umów abonenckich bez konieczności płacenia operatorom odszkodowania w związku ze wzrostem cen usług spowodowanym podniesieniem VAT.

Stosowne poprawki zmieniające prawo telekomunikacyjne – korzystne dla operatorów, a nie koniecznie dobre dla konsumentów – zgłosiła 19 października Krystyna Skowrońska, posłanka PO, a poparł je resort finansów.

Gdy w 27 października Sejm głosował projekt ustawy nowelizującej ustawy okołobudżetowej okazało się, że minister spraw zagranicznych ma wątpliwości, czy zaproponowana przez Komisję Finansów Publicznych nowelizacja prawa telekomunikacyjnego jest zgodna z unijnymi dyrektywami. Wątpliwości te przedstawiła posłom i opatrzyła je komentarzem posłanka Krystyna Skowrońska:

„Chciałabym w tym miejscu, przed zarekomendowaniem Wysokiemu Sejmowi przyjęcia przedłożonego projektu ustawy, poinformować o rzeczy niezwykle ważnej, tj. o opinii ministra spraw zagranicznych dotyczącej zgodności projektu ustawy z prawem europejskim.

Z opinii z dnia 22 października wynika, tak jest zdaniem resortu, że istnieją wątpliwości dotyczące wprowadzenia zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne poprzez dodanie nowego artykułu. W opinii tej jest napisane: Artykuł ten ma na celu uregulowanie praw i obowiązków dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w sytuacji gdy zmiana cen usług wynika wyłącznie ze zmiany podatku od towarów i usług dotyczącej usług telekomunikacyjnych. W takim przypadku dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych byłby zwolniony z obowiązku doręczenia abonentowi na piśmie lub w formie elektronicznej informacji o wprowadzanych zmianach. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości co do zgodności z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), a także istnieją wątpliwości dotyczące art. 20 ust. 2 zmieniającej ją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE. To jest część opinii, która wskazuje, zauważa się to w konkluzji, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w punkcie dotyczącym zmian w Prawie telekomunikacyjnym nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Chciałabym powiedzieć, że gdy zgłaszano tę poprawkę, brano m.in. pod uwagę, iż ta regulacja nie ma odpowiednika we wspomnianej dyrektywie, którą przywołuje MSZ. Zdaniem wnioskodawców przepis art. 20 ust. 4 dyrektywy 2002/22/WE zmieniony dyrektywą 2009/136/WE dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy intencja dokonania zmian w warunkach umowy należy do usługodawcy. Sprowadza się to do sytuacji, w której zmiana warunków umowy podlega wyłącznie woli usługodawcy. W tym przypadku nie mamy do czynienia ze zmianą woli usługodawcy, a ze zmianą ogólnie obowiązującego przepisu prawa, tj. z wprowadzeniem nowej stawki VAT. Również można stwierdzić czy przynajmniej można mieć w tym zakresie wątpliwość, że projektowana zmiana reguluje kwestie sposobu zachowania się usługodawcy względem abonenta, w sytuacji gdy konieczność dokonania zmian jest od przedsiębiorcy niezależna, a jej źródłem jest zmiana stawki VAT. W tej sytuacji nie znajdują, zdaniem wnioskodawców, czyli przedkładających tę poprawkę, zastosowania przesłanki, które zostały określone w art. 20 ust. 4 dyrektywy 2002/22/WE i jej zmianie. Taka sytuacja nie jest tożsama z sytuacją określoną, jak wskazano w opinii MSZ, w art. 20 ust. 4 przepisów europejskich”.

Choć pani poseł uspokajała, to stanowisko MSZ wzbudziło niepokój klubu PO. Ja mówił Antoni Mężydło:

„Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dawne UKIE, zgłosiło zastrzeżenia co do brzmienia art. 21 dotyczącego zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne, w której chodzi o to, żeby zmiany wynikającej z podwyżki VAT-u o jeden punkt procentowy nie realizować w taki sposób, jak opisuje to Prawo telekomunikacyjne, czyli każdego abonenta indywidualnie powiadamiać o zmianie tych warunków cenowych na piśmie lub drogą elektroniczną, lecz poprzez publiczne ogłoszenie. W związku z tym, że dotychczasowe brzmienie art. 21 ze sprawozdania komisji budzi zastrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, klub Platformy Obywatelskiej przygotował nowe brzmienie, które nie powinno już budzić wątpliwości co do zgodności tego brzmienia z dyrektywami Unii Europejskiej. Dlatego w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej składam stosowną poprawkę, panie ministrze”.

Owa poprawka brzmiała:

„Art. 61a. 1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o których mowa w tych przepisach, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy i cennika uwzględniających tę zmianę, a także o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może podać do publicznej wiadomości informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki.

3. W przypadku wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 60a ust. 2 oraz art. 61 ust. 6.”.

Poprawiona wersja także spotkała się z uwagami MSZ. Jak 29 października mówiła posłanka Krystyna Skowrońska:

„Chciałabym poinformować Wysoką Izbę, że do zgłoszonych poprawek i co do zgodności przedłożonych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej wpłynęła opinia ministra spraw zagranicznych z dnia 28 października 2010 r., w której stwierdza się, że w przypadku poprawki 6. istnieje możliwość naruszenia przepisów Unii Europejskiej. W opinii mówi się m.in. o niezgodności poprawki z dyrektywą w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Przypomnę, że w poprawce chodzi o powiadamianie abonentów o zmianie opłaty, w sytuacji kiedy wchodzi zmiana stawki VAT. Chciałabym państwu wyjaśnić, że rekomendacja komisji, jeśli chodzi o poprawkę 6., jest pozytywna, i wydaje się, że można by jeszcze rozmawiać w Senacie na temat usprawnienia proponowanego rozwiązania”.

Argumenty pani poseł musiały być przekonywujące, bo poprawkę Sejm przyjął 401 głosami, przy czterech przeciw.

Teraz przyjdzie nam poczekać na stanowisko Senatu w tej sprawie.

Koszty VAT 23

„Polkomtel szacuje, że koszt mailingu do klientów z informacjami o zmianie cen usług w związku ze wzrostem VAT od 1 stycznia 2011 r. wyniesie 11 mln zł” – poinformował dziś serwis rpkom. Niestety nie podał źródła informacji, więc cytują na ich odpowiedzialność.

Wojciech Jabczyński, rzecznik TP tydzień temu na swoim blogu: „Jak wstępnie obliczyliśmy, koszt produkcji + wysyłki wyniesie dla TP i Orange ok. 30-35 mln zł. Marcin Gruszka z Playa poinformował, że w ich przypadku będzie to ok. 10 mln zł”.

Z moich wstępnych szacunków wynika, że najdroższe usługi poligraficzne i pocztowe ma P4. Potem grupa TP. Najtaniej, czyli najefektywniej z tych usług korzysta Polkomtel.